ပဲန်မြန်မာတွင် အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအစား(၂)မျိုးရှိပါသည်။ ယင်းတို့မှာ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နှင့်ဧည့်အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါသည်။

အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင်

  • ကဗျာ
  • ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုလတ်၊ ဝတ္ထုရှည်
  • အက်ဆေး
  • ဆောင်းပါး
  • ပြဇာတ်
  • အတ္ထုပ္ပတ္တိ
  • ရသဘာသာပြန်
  • ဇာတ်ညွှန်း

အထက်ပါ စာပေနယ်ပယ် (၈) မျိုးတွင် အကျုံးဝင်သောသူများကို အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

ဧည့်အဖွဲ့ဝင်

အထက်ပါစာပေနယ်ပယ် (၈) မျိုးတွင် မပါဝင်သောသူများကို ဧည့်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် သတ်မှတ်ပါသည်။

အဖွဲ့ဝင်များ၏ အခွင့်အရေးအားလုံးတန်းတူဖြစ်သည်။ ဧည့်အဖွဲ့ဝင်သည် ဒါရိ်ုက်တာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ဝင်ရောက်အရွေးခံပိုင်ခွင့်မရှိ။